成语故事带拼音版_成语故事带拼音版打印版

       非常欢迎大家参与这个成语故事带拼音版问题集合的探讨。我将以开放的心态回答每个问题,并尽量给出多样化的观点和角度,以期能够启发大家的思考。

1.卧薪尝胆文言文注音版

2.古代文言文交友的成语故事有哪些?

3.幼儿五字成语故事及释义用法三篇

4.求 成语故事 卧薪尝胆的拼音版

5.愚公移山古文全文拼音?

6.春秋时期成语故事

成语故事带拼音版_成语故事带拼音版打印版

卧薪尝胆文言文注音版

       1. 求 成语故事 卧薪尝胆的拼音版

        cai mian yu bei sha ,zhong yu de dao she mian gui guo ,zhu zai chao shi de qiu shi ;,dong chang bao bing ,chu ru chang zhi ,jue xin bao chou ,wei wu wang fu cha jia che yang ma ;mu wo ze gong zhi yi 蓼,fu ren da sao gong shi ,dui fu cha gong gong jing jing 。

        ",you "。 gou jian gui guo hou 。

        wu zi 胥duo ci jian yi wu wang fu cha jiang gou jian sha diao yue wang gou jian fu fu zai wu guo ,yu shi ",xia huan wo huo ",bu jue yu kou ;xuan dan yu hu ,zu han ze zi zhi yi shui ,kao zhuo bo 嚭de bao hu ,ji jin qu ru ,xiang chuan ta zai wu 3 nian。

2. 卧薪尝胆全诗(每句诗句带拼音)

        有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;

        you,shi,zhe,shi,jing,cheng,po,fu,chen,zhou,bai,er,qin,guan,zhong,shu,chu;

       

        苦心人天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

        ku,xin,ren,tian,bu,fu,wo,xin,chang,dan,san,qian,yue,jia,ke,tun,wu。

        ——蒲松龄撰自勉联

        注释

        (1)破釜沉舟:《史记·项羽本纪》:“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”

        (2)卧薪尝胆:《史记·越王勾践世家》:“吴既赦越,越王勾践返国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。”

        (3)蒲松龄(1640-1715):清代著名文学家。字留仙,一字剑臣,号柳泉,世称聊斋先生,山东淄川(今淄博市)人。幼年有轶才,少年得意,十九岁科考得县、府、道第一。自此,专心攻读,希望能博取功名,一酬壮志。后终老未得意于科场,屡试不第,七十一岁方援为贡生。

        长期穷愁潦倒,以教书为业。一生著作很多,尤其短篇小说集《聊斋志异》的艺术成就达到古代文言小说创作高峰,为后世所称道。另有《聊斋诗集》《聊斋文集》等。

        蒲松龄聪明颖慧,才智过人,青年时期热衷举业,却“年年文战垂翅归,岁岁科场遭铩羽”,抑郁侘傺。为了激励自己不断发愤读书和创作,在压纸用的铜尺上刻上了此联。

        意为:一个有志气的人,做事情是一定会成功的!

3. 卧薪尝胆文言文

        卧薪尝胆的成语在>在(出自>)

        越王勾践栖于会稽之上,乃号令于三军曰:“凡我父兄昆弟及国子姓,有能助寡人谋而退吴者,吾与之共知越国之政。”大夫种进对曰:“臣闻之:贾人夏则资皮,冬则资絺,旱则资舟,水则资车,以待乏也。夫虽无四方之忧,然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也。譬如蓑笠,时雨既至,必求之。今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?”勾践曰:“苟得闻子大夫之言,何后之有?”执其手而与之谋。

        遂使之行成于吴,曰:“寡君勾践乏无所使,使其下臣种,不敢彻声闻于天王,私于下执事,曰:‘寡君之师徒,不足以辱君矣,愿以金玉子女赂君之辱,请勾践女女于王,大夫女女于大夫,士女女于士,越国之宝器毕从;寡君帅越国之众以从君之师徒。惟君左右之。若以越国之罪不可赦也,将焚宗庙,系妻孥,沉金玉于江,有带甲五千人,将以致死,乃必有偶,是以带甲万人事君也,无乃即伤君王之所爱乎?与其杀是人也,宁其得此国也,其孰利乎。’”

        夫差将欲听,与之成。子胥谏曰:“不可!夫吴之与越也,仇雠敌战之国也;三江环之,民无所移。有吴则无越,有越则无吴。将不可改于是矣!员闻之:陆人居陆,水人居水,夫上党之国,我攻而胜之,吾不能居其地,不能乘其车;夫越国,吾攻而胜之,吾能居其地,吾能乘其舟。此其利也,不可失也已。君必灭之!失此利也,虽悔之,必无及已。”

        越人饰美女八人,纳之太宰嚭,曰:“子苟赦越国之罪,又有美于此者将进之。”太宰嚭谏曰:“嚭闻古之伐国者,服之而已;今已服矣,又何求焉?”夫差与之成而去之。

        勾践说于国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。寡人请更!”于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送往者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。然后卑事夫差,宦士三百人于吴,其身亲为夫差前马。

        勾践之地,南至于句无,北至于御儿,东至于鄞,西至于姑蔑,广运百里,乃致其父兄、昆弟而誓之:寡人闻古之贤君,四方之民归之,若水归下也。今寡人不能,将帅二三子夫妇以蕃。令壮者无取老妇,令老者无取壮妻;女子十七不嫁,其父母有罪;丈夫二十不取,其父母有罪。将免者以告,公令医守之。生丈夫,二壶酒,一犬;生女子,二壶酒,一豚;生三人,公与之母;生二子,公与之饩。当室者死,三年释其政;支子死,三月释其政;必哭泣葬埋之如其子。令孤子、寡妇、疾疹、贫病者,纳官其子;其达士,絜其居,美其服,饱其食,而摩厉之于义。四方之士来者,必庙礼之。勾践载稻与脂于舟以行。国之孺子之游者,无不哺也,无不歠也,必问其名。非其身之所种则不食,非其夫人之所织不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。

        国之父兄请曰:“昔者夫差耻吾君于诸侯之国,今越国亦节矣,请报之!”勾践辞曰:“昔者之战也,非二三子之罪也,寡人之罪也。如寡人者,安与知耻?请姑无庸战!”父兄又请曰:“越四封之内,亲吾君也,犹父母也。子而思报父母之仇,臣而思报君之仇,其有敢不尽力者乎?请复战!”勾践既许之,乃致其众而誓之,曰:“寡人闻古之贤君,不患其众之不足也,而患其志行之少耻也。今夫差衣水犀之甲者亿有三千,不患其志行之少耻也,而患其众之不足也。今寡人将助天灭之。吾不欲匹夫之勇也,欲其旅进旅退也。进则思赏,退则思刑;如此,则有常赏。进不用命,退则 *** ;如此,则有常刑。”

        果行,国人皆劝。父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫,曰:“孰是君也,而可无死乎?”是故败吴于囿,又败之没,又郊败之。

        夫差行成,曰:“寡人之师徒不足以辱君矣!请以金玉、子女,赂君之辱!”勾践对曰:“昔天以越予吴,而吴不受命;今天以吴予越,越可以无听天之命而听君之令乎?吾请达王甬、句东,吾与君为二君乎!”夫差对曰:“寡人礼先壹饭也矣。君若不忘周室而为弊邑宸宇,亦寡人之愿也。君若曰:‘吾将残汝社稷,灭汝宗庙。’寡人请死!余何面目以视于天下乎?越君其次也。”

        遂灭吴。 出 处 《史记·越王勾践世家》:“越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。”

4. 《卧薪尝胆》文言文和翻译

        原文

        吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“汝忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织;食不加肉,衣不重采;折节下贤人,厚遇宾客;振贫吊死,与百姓同其劳。

        译文

        吴王已经赦免了越王,(让他回了越国,)越王勾践时时刻刻想着如何复国,于是就每天劳累地思索着,还把一个苦胆挂在座位上面,每天坐下休息、躺下睡觉之前,都要仰起头尝尝苦胆的滋味,吃饭喝水之前也要先尝尝苦胆。他常常对自己说:“你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了么?”他亲自到田间种地,他的夫人穿自己织的布做成的衣服。他吃的每顿饭里几乎没有肉菜,穿的衣服没有鲜艳的颜色。他降低身份对待下面有贤能的人,对宾客厚礼相赠,扶助贫困的人,哀悼死难的人,和百姓们一同劳苦工作。

5. 卧薪尝胆文言文翻译

        吴王既然赦免了越王,(让他回了越国,)越王勾践时时刻刻想着如何复国,于是就每天让自己的身体劳累,让自己焦虑的思索,还把一个苦胆挂在坐位上面,每天坐下休息、躺下睡觉之前都要仰起头尝尝苦胆的滋味,吃饭喝水之前也要先尝尝苦胆。

        他常常对自己说:“你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了么?”他亲自到田间种地,他的夫人穿自己织的布做成的衣服。他吃的每顿饭里几乎没有肉菜,穿的衣服没有鲜艳的颜色。

        他对待贤明的人毕恭毕敬,对待宾客厚礼相赠,扶助贫困的人,哀悼死难的人,和百姓们一同劳苦工作。

古代文言文交友的成语故事有哪些?

       成语: 凿壁偷光

       拼音: záo bì tōu guāng

       解释: 原指西汉匡衡凿穿墙壁引邻舍之烛光读书。后用来形容家贫而读书刻苦。

       成语故事:

       西汉时候,有个农民的孩子,叫匡衡。他小时候很想读书,可是因为家里穷,没钱上学。后来,他跟一个亲戚学认字,才有了看书的能力。

       匡衡买不起书,只好借书来读。那个时候,书是非常贵重的,有书的人不肯轻易借给别人。匡衡就在农忙的时节,给有钱的人家打短工,不要工钱,只求人家借书给他看。

       过了几年,匡衡长大了,成了家里的主要劳动力。他一天到晚在地里干活,只有中午歇晌的时候,才有工夫看一点书,所以一卷书常常要十天半月才能够读完。匡衡很着急,心里想:白天种庄稼,没有时间看书,我可以多利用一些晚上的时间来看书。可是匡衡家里很穷,买不起点灯的油,怎么办呢?

       有一天晚上,匡衡躺在床上背白天读过的书。背着背着,突然看到东边的墙壁上透过来一线亮光。他嚯地站起来,走到墙壁边一看,啊!原来从壁缝里透过来的是邻居的灯光。于是,匡衡想了一个办法:他拿了一把小刀,把墙缝挖大了一些。这样,透过来的光亮也大了,他就凑着透进来的灯光,读起书来。

       匡衡就是这样刻苦地学习,后来成了一个很有学问的人。

幼儿五字成语故事及释义用法三篇

       1、?管鲍之交

       拼音: guǎn bào zhī jiāo

       解释: 春秋时,齐人管仲和鲍叔牙相知最深。后常比喻交情深厚的朋友。

       出处: 《列子·力命》:“生我者也,知我者鲍叔也。此世称管鲍善交也。”

       2、刎颈之交

       拼音: wěn jǐng zhī jiāo

       解释: 刎颈:割脖子;交:交情,友谊。比喻可以同生死、共患难的朋友。

       出处: 《史记·廉蔺相如列传》:“卒相与欢,为刎颈之交。”

       3、高山流水

       拼音: gāo shān liú shuǐ

       解释: 比喻知己或知音。也比喻乐曲高妙。

       出处: 《列子·汤问》:“伯牙鼓琴,志在登高山,钟子期曰:‘善哉,峨峨兮若泰山。’志在流水,曰:‘善哉,洋洋兮若江河。’”

       4、胶漆之交

       拼音: gāo zhù zhī jiāo

       解释:志趣相投、亲密无间的朋友

       出处: 元无名氏《鲠直张千替杀妻》楔子:“咱便似陈雷胶漆,你兄弟至死呵不相离。”

       5、?忘年之交

       拼音: wàng nián zhī jiāo

       解释: 年辈不相当而结交为友。

       出处: 《后汉书·祢衡传》:“衡始弱冠,而融年四十,遂与为交友。”

求 成语故事 卧薪尝胆的拼音版

       

        贵人多忘事

        注音guì rén duō wàng shì

        出处倘也贵人多忘,国士难期,使仆一朝出其不意,与君并肩台阁,侧眼相视,公始悔而谢仆,仆安能有色于君乎?五代·王定保《唐摭言》卷二

        解释高贵者往往善忘。原指高官态度傲慢,不念旧交,后用于讽刺人健忘。

        用法作定语、宾语;用于讽刺人健忘

        结构主谓式

        相近词贵人多忘

        押韵词吮痈噬痔、寝丘之志、抟心壹志、豪情逸致、牵五挂四、载酒问字、传三过四、闇无天日、剖烦析滞、口沸目赤、......

        成语故事唐朝时王泠然虽然中进士但没有授官职,他日夜思索如何跻身于官场,想起自己曾与御史大夫高昌宇有过交往,只是当官后把他给忘了,于是提笔给他写信,信中用威胁的口吻说如果因做官成贵人而把朋友忘记,将来朋友做官也会以牙还牙的

        示例你老是贵人多忘事了,那里还记得我们?清·曹雪芹《红楼梦》第四回

        其它使用

        ◎"啊哟,你现在是得意了,--地位也高了,朋友也多了,贵人多忘事,怪不得你记不起我这老同学,老朋友。

        ◎"啊哟,你瞧,真是贵人多忘事,我不怪你,我呢,……"

        顾前不顾后

        拼音gù qián bù gù hòu

        出处明日你自己当家立业,难道也这么顾前不顾后的?清·曹雪芹《红楼梦》第三十一回

        解释只顾及前面而忘了后面。形容做事或考虑事不仔细周到。

        用法作宾语、定语、分句;指考虑不周全

        结构复句式

        近义词顾头不顾尾

        相反词左右兼顾

        押韵词携老挈幼、云奔雨骤、膏梁锦绣、匿瑕含垢、黄皮寡瘦、揎拳掳袖、高不辏,低不就、大请大受、吃肥丢瘦、颐神养寿、......

        邂逅语贪吃不留种;老虎进山洞

        成语故事这年端阳节,贾府自然大摆筵席,热闹非凡。筵席散后,贾宝玉去找林黛玉,林黛玉只是闷闷不乐不理他,晴雯上来给宝玉换衣服,不幸把扇子掉地损坏,宝玉气得骂她顾前不顾后。口齿伶俐的晴雯毫不示弱与他顶嘴,袭人忙上来解围

        成语举例一听见有人告诉了,把我吓昏了,才这么着急的顾前不顾后了。清·曹雪芹《红楼梦》第六十八回

        疾风扫秋叶

        拼音jí fēng sǎo qiū yè

        典故以吾出晋,校其强弱之势,犹疾风之扫秋叶。宋·司马光《资治通鉴·晋孝武帝太元七年》

        释义疾:猛烈。比喻力量强大、行动迅速,象暴风扫除落叶一样。

        用法作宾语;比喻力量强大,进展迅速,所向无阻

        结构主谓式

        相近词疾风扫落叶

        押韵词白丁俗客、大惊失色、阳九之阸、千人唱,万人和、不着疼热、满园春色、运筹决策、忽冷忽热、安身为乐、君侧之恶、......

        年代古代

        成语故事前秦皇帝苻坚实行严厉统治,加强前秦的军事实力,先后消灭了前燕、前凉、代国,统一北方黄河流域,并占领东晋的部分土地。383年,他不顾文武百官的反对,认为打东晋是疾风扫落叶一般,亲率90万大军进攻东晋,结果惨败身亡

        成语示例才能表现我们真正革命的精神,所以就有这样快——如疾风扫秋叶——的胜利。廖仲恺《对黄埔军校第三期入伍生训话》

愚公移山古文全文拼音?

       yue wang gou jian fu fu zai wu guo ,dui fu cha gong gong jing jing ,xiang chuan ta zai wu 3 nian ,wei wu wang fu cha jia che yang ma ,fu ren da sao gong shi ,zhu zai chao shi de qiu shi ,ji jin qu ru 。wu zi 胥duo ci jian yi wu wang fu cha jiang gou jian sha diao ,kao zhuo bo 嚭de bao hu ,cai mian yu bei sha ,zhong yu de dao she mian gui guo 。 gou jian gui guo hou ,jue xin bao chou ,yu shi "mu wo ze gong zhi yi 蓼,zu han ze zi zhi yi shui ,dong chang bao bing ,xia huan wo huo ",you "xuan dan yu hu ,chu ru chang zhi ,bu jue yu kou 。"

春秋时期成语故事

       愚公移山古文拼音如下 :

愚公移山(yúgōngyíshān)

       太(tài)行(háng),王(wáng)屋(wū)二(èr)山(shān),方(fāng)七(qī)百里(bǎilǐ),高(gāo)万(wàn)仞(rèn),本(běn)在(zài)冀(jì)州(zhōu)之(zhī)南(nán),河(hé)阳(yáng)之(zhī)北(běi).

       北(běi)山(shān)愚(yú)公(gōng)者(zhě),年(nián)且(qiě)九(jiǔ)十(shí),面(miàn)山(shān)而(ér)居(jū).惩(chéng)山(shān)北(běi)之(zhī)塞(sāi),出(chū)入(rù)之(zhī)迂(yū)也(yě).聚(jù)室(shì)而(ér)谋(móu)曰(yuē):“吾(wú)与(yǔ)汝(rǔ)毕(bì)力(lì)平(píng)险(xiǎn),指(zhǐ)通(tōng)豫(yù)南(nán),达(dá)于(yú)汉(hàn)阴(yīn),可(kě)乎(hū)?”杂(zá)然(rán)相(xiāng)许(xǔ).其(qí)妻(qī)献(xiàn)疑(yí)曰(yuē):“以(yǐ)君(jūn)之(zhī)力(lì),曾(céng)不能(bùnéng)损(sǔn)魁(kuí)父(fù)之(zhī)丘(qiū),如(rú)太(tài)行(háng)、王(wáng)屋(wū)何(hé)?且(qiě)焉(yān)置(zhì)土(tǔ)石(shí)?”杂(zá)曰(yuē):“投(tóu)诸(zhū)渤海(bóhǎi)之(zhī)尾(wěi),隐(yǐn)土(tǔ)之(zhī)北(běi).”遂(suì)率(shuai)子孙(zǐsūn)荷(hé)担(dān)者(zhě)三(sān)夫(fū),叩(kòu)石(shí)垦(kěn)壤(rǎng),箕(jī)畚(běn)运(yùn)于(yú)渤海(bóhǎi)之(zhī)尾(wěi).邻人(línrén)京城(jīngchéng)氏(shì)之(zhī)孀(shuāng)妻(qī)有(yǒu)遗(yí)男(nán),始(shǐ)龀(chèn),跳(tiào)往(wǎng)助(zhù)之(zhī).寒(hán)暑(shǔ)易(yì)节(jié),始(shǐ)一(yī)反(fǎn)焉(yān).

       河曲(héqǔ)智(zhì)叟(sǒu)笑(xiào)而(ér)止(zhǐ)之(zhī)曰(yuē):“甚(shèn)矣(yǐ),汝(rǔ)之(zhī)不(bù)惠(huì).以(yǐ)残年(cánnián)余力(yúlì),曾(céng)不能(bùnéng)毁(huǐ)山(shān)之一(zhīyī)毛(máo),其(qí)如(rú)土(tǔ)石(shí)何(hé)?”北(běi)山(shān)愚公(yúgōng)长(cháng)息(xī)曰(yuē):“汝(rǔ)心(xīn)之(zhī)固(gù),固(gù)不可(bùkě)彻(chè),曾(céng)不(bù)若(ruò)孀(shuāng)妻(qī)弱(ruò)子(zǐ).虽(suī)我(wǒ)之(zhī)死(sǐ),有(yǒu)子(zǐ)存(cún)焉(yān);子(zǐ)又(yòu)生(shēng)孙(sūn),孙(sūn)又(yòu)生(shēng)子(zǐ);子(zǐ)又(yòu)有(yǒu)子(zǐ),子(zǐ)又(yòu)有(yǒu)孙(sūn);子子孙孙(zǐzǐsūnsūn)无穷(wúqióng)匮(kuì)也(yě),而(ér)山(shān)不(bù)加(jiā)增(zēng),何苦(hékǔ)而(ér)不平(bùpíng)?”河曲(héqǔ)智(zhì)叟(sǒu)亡(wáng)以(yǐ)应(yìng).

       操(cāo)蛇(shé)之(zhī)神(shén)闻(wén)之(zhī),惧(jù)其(qí)不已(bùyǐ)也(yě),告(gào)之(zhī)于(yú)帝(dì).帝(dì)感(gǎn)其(qí)诚(chéng),命(mìng)夸(kuā)娥(é)氏(shì)二(èr)子(zǐ)负(fù)二(èr)山(shān),一(yī)厝(cuò)朔(shuò)东(dōng),一(yī)厝(cuò)雍(yōng)南(nán).自(zì)此(cǐ),冀(jì)之(zhī)南(nán),汉(hàn)之(zhī)阴(yīn),无(wú)陇(lǒng)断(duàn)焉(yān).

       

       愚公移山

       yú gōng yí shān

       解释比喻坚持不懈地改造自然和坚定不移地进行斗争。

       出处《列子·汤问》记载:愚公家门前有两大座山挡着路,他决心把山平掉,另一个老人智叟笑他太傻,认为不能能。愚公说:我死了有儿子,儿子死了还有孙子,子子孙孙是没有穷尽的,两座山终究会凿平。

       结构主谓式。

       用法用来比喻做事有毅力;不怕困难。一般作主语、定语、宾语。

       正音愚;不能读作“yū”。

       辨形愚;不能写作“禹”。

       近义词锲而不舍、持之以恒

       反义词虎头蛇尾、有头无尾

       例句我们要用~的精神治脏治乱治差;不达目的决不罢休。

       英译the Foolish old Man who removed the macntains

       成语故事传说古时候有两座大山,一座叫太行山,一座叫王屋山。那里的北山住着一位老人名叫愚公,快90岁了。他每次出门,都因被这两座大山阻隔,要绕很大的圈子,才能到南方去。

       一天,他把全家人召集起来,说:“我准备与你们一起,用毕生的精力来搬掉太行山和王屋山,修一条通向南方的大道。你们说好吗!”

       大家都表示赞成,但愚公的老伴提出了一个问题:“我们大家的力量加起来,还不能搬移一座小山,又怎能把太行、王屋两座大山搬掉呢?再说,把那些挖出来的泥土和石块放到哪里去呢?”

       讨论下来大家认为,可以把挖出来的泥土和石块扔到东方的海边和北方最远的地方。?

       第二天一早,愚公带着儿孙们开始挖山。虽然一家人每天挖不了多少,但他们还是坚持挖。直到换季节的时候,才回家一次。

       有个名叫智叟的老人得知这件事后,特地来劝愚公说:“你这样做太不聪明了,凭你这有限的精力,又怎能把这两座山挖平呢?”愚公回答说:“你这个人太顽固了,简直无法开导,即使我死了,还有我的儿子在这里。儿子死了,还有孙子,孙子又生孩子,孩子又生儿子。子子孙孙是没有穷尽的,而山却不会再增高,为什么挖不平呢?”

       当时山神见愚公他们挖山不止,便向上帝报告了这件事。上帝被愚公的精神感动,派了两个大力神下凡,把两座山背走。从此,这里不再有高山阻隔了。

滥竽充数成语故事

        春秋时期成语故事精选

        诞生自春秋时期的成语故事大家都有知道多少呢?以下是我收集的成语故事,仅供大家阅读参考!

       

春秋时期成语故事一

        成语: 围魏救赵

        拼音: w?i w?i ji? zh?o

        解释: 原指战国时齐军用围攻魏国的方法,迫使魏国撤回攻赵部队而使赵国得救。后指袭击敌人后方的据点以迫使进攻之敌撤退的战术。

        成语故事:

        战国时,魏国大将庞涓率军包围了赵国都城邯郸。赵国急忙向齐国求救。齐威王命田忌为大将,孙膑为军师,领兵救赵。田忌准备与魏军主力交锋,孙膑却说:现在魏国的主力部队在攻打邯郸,魏国都城大梁内一定空虚。如果我们直接攻打大梁的话,魏国一定会撤兵回大梁的,这样既可解救赵国,又可给魏国很大打击。田忌采纳了孙膑的建议,庞涓果然中计,撤军回救大梁,途中遭到齐军的伏击。这个成语指袭击敌人的后方,以迫使进攻之敌撤回的战术。

春秋时期成语故事二

        成语: 惟命是从

        拼音: w?i m?ng sh? c?ng

        解释: 犹言惟命是听。指绝对服从。

        成语故事:

        公元前597年,楚庄王亲自率领大军讨伐郑国。三个月后便攻破了郑国都城。郑襄公出于无奈,只好裸露上身,牵着一只羊向楚庄王求饶说:?我不能很好的服侍君王,令大王生气,这都是我的罪过。今后,大王让我做什么我就做什么。只要大王不灭郑国,让郑国像您的众多属国一样服侍您,这就是您的.恩惠了,也是我的心愿。我大胆的说出心里话,请大王决定吧。?

        楚王看到郑伯的可怜相,认为郑王可以取得百姓的信任,就下令退兵,允许郑国求和,还与郑国订立了盟约。

春秋时期成语故事三

        成语: 尾大不掉

        拼音: wěi d? b? di?o

        解释: 掉:摇动。尾巴太大,掉转不灵。旧时比喻部下的势力很大,无法指挥调度。现比喻机构庞大,指挥不灵。

        成语故事:

        这句成语见于《左传?昭公十一年》:?末大必折,尾大不掉。?

        春秋时,楚国国君楚灵王于公元前531年在城地、蔡地、不羹筑城,并打算派弃疾做蔡公。为此,楚王向申无宇征求意见:?你看让弃疾去蔡地怎么样?申无宇说:?选择儿子没有像父亲那样合适的,选择臣子没有像国君那样合适的。郑庄公在栎地筑城西安置了子元,使昭公不能立为国君。齐桓公在谷地筑城而安置了管仲,到现在齐国还得到利益。臣听说,五种大人物不在边境,五种小人物不在朝廷;亲近的人不在外边,寄居的人不在里边。现在弃疾在外边,郑丹在里边,君王恐怕要稍加戒备才好。?楚王说:?国都有高大的城墙,怎么样?申无宇回答说:?在郑国的京地、栎地杀了曼伯,在宋国的萧地、毫地杀了子游,在齐国的渠丘杀了无知,在卫国的蒲地、戚地赶走了献公。如果从这样看来,就有害于国都。树枝大了一定折断,尾巴大了就不能摇动,这是君王所知道的。?尾大不掉?即尾巴太大就不好摇动。人们常用这句成语比喻部下势力强大,不听从调动和指挥。

       滥竽充数成语故事1

        拼音:[l?n y? chōng sh?]

        解释:不会吹竽的人混在吹竽的队伍里充数。比喻没有真才实学的人混在内行人之中,以次充好。

        出处:齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃 。

        典故:

        古时候,齐国的国君齐宣王爱好音乐,尤其喜欢听吹竽,手下有不到300个善于吹竽的乐师。齐宣王喜欢热闹,爱摆排场,总想在人前显示做国君的威严,所以每次听吹竽的时候,总是叫这不到300个人在一起合奏给他听。

        有个名叫南郭的处士听说了齐宣王喜欢听合奏,觉得有机可乘,是个赚钱的好机会,就跑到齐宣王那里去,吹嘘自己说:“大王啊,听过我吹竽的人没有不被感动的,就是鸟兽听了也会翩翩起舞,花草听了也会合着节拍摆动,我愿把我的绝技献给大王。”齐宣王听得高兴,很爽快地收下了他,把他也编进那支300人的吹竽队中。

        这以后,南郭处士就随那300人一块儿合奏给齐宣王听,和大家一样享受着优厚的待遇,心里极为得意。

        其实南郭处士他压根儿就不会吹竽。每逢演奏的时候,南郭处士就捧着竽混在队伍中,人家摇晃身体他也摇晃身体,人家摆头他也摆头,脸上装出一副动情忘我的样子,看上去比别人吹奏得更投入。南郭处士就这样靠着蒙骗混过了一天又一天,不劳而获地白拿丰厚的薪水。

        但是好景不长,过了几年,爱听竽合奏的齐宣王死了,他的儿子齐湣(mǐn)王继承了王位。齐湣王也爱听吹竽,但他喜欢听独奏。于是齐湣王发布了一道命令,要这300个人轮流来吹竽给他欣赏。南郭处士急得像热锅上的蚂蚁,惶惶不可终日。他想来想去,觉得这次再也混不过去了,只好连夜收拾行李逃走了。

        像南郭处士这样不学无术靠蒙骗混饭吃的人,骗得了一时,骗不了一世。假的就是假的,最终会因逃不过实践的检验而被揭穿伪装。我们想要成功,唯一的办法就是勤奋学习,只有练就一身真本领,才能抵挡住一切困难、挫折和考验。

滥竽充数成语故事2

        成语典故

        原文

        齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。

        翻译

        齐宣王派人吹竽,一定要三百人一起吹。南郭处士请求给齐宣王吹竽,齐宣王很高兴。官府给他的待遇和那几百人一样。齐宣王死后,他的儿子齐湣王(湣王)继承了王位。齐湣王喜欢听一个一个地独奏,南郭处士就逃跑了。

        注释

        (1)节选自《韩非子·内储说上》。这则寓言讽刺了无德无才、招摇撞骗的骗子,提醒人们只要严格把关,骗子就难行骗。告诉人们要有真才实学。滥:失实的,假的;竽:一种古代乐器,即大笙;“滥竽”即不会吹竽;充数:凑数。

        (2)齐宣王:战国时期齐国的国君。姓田,名辟疆。

        (3)使:让。

        (4)必:一定,必须,总是。

        (5)南郭:复姓。

        (6)处士:没有做过官的读书人。

        (7)请:请求,要求。

        (8)为:给,替。

        (9)说:通“悦”,对......感到高兴。

        (10)廪食(lǐn sì)以数百人:给数百人口粮。廪食:官府给的粮米供奉。廪:粮食;食:供养。(有争议,因为可能是拿几百人的口粮供养他)

        (11)以:用,拿。

        (12)湣王:齐国国君,宣王的儿子,在宣王死后继位。姓田,名地或遂。

        (13)好∶喜欢,喜悦,此处是喜欢。

        (14)逃:逃跑。

        (15)立:继承了王位。

        (16)竽:古代的一种乐器,像如今的笙。

        寓言故事

        战国时期,齐国的国君齐宣王爱好音乐,尤其喜欢听吹竽,手下有不到300个善于吹竽的乐师。齐宣王喜欢热闹,爱摆排场,总想在人前显示做国君的威严,所以每次听吹竽的时候,总是叫这不到300个人在一起合奏给他听。

        有个名叫南郭的处士听说了齐宣王喜欢听合奏,觉得有机可乘,是个赚钱的好机会,就跑到齐宣王那里去,吹嘘自己说:“大王啊,听过我吹竽的人没有不被感动的,就是鸟兽听了也会翩翩起舞,花草听了也会合着节拍摆动,我愿把我的绝技献给大王。”齐宣王听得高兴,很爽快地收下了他,把他也编进那支300人的吹竽队中。

        这以后,南郭处士就随那300人一块儿合奏给齐宣王听,和大家一样享受着优厚的待遇,心里极为得意。

        其实南郭处士他压根儿就不会吹竽。每逢演奏的时候,南郭处士就捧着竽混在队伍中,人家摇晃身体他也摇晃身体,人家摆头他也摆头,脸上装出一副动情忘我的样子,看上去比别人吹奏得更投入。南郭处士就这样靠着蒙骗混过了一天又一天,不劳而获地白拿丰厚的薪水。

        但是好景不长,过了几年,爱听竽合奏的齐宣王死了,他的儿子齐湣(mǐn)王继承了王位。齐湣王也爱听吹竽,但他喜欢听独奏。于是齐湣王发布了一道命令,要这300个人轮流来吹竽给他欣赏。南郭处士急得像热锅上的蚂蚁,惶惶不可终日。他想来想去,觉得这次再也混不过去了,只好连夜收拾行李逃走了。

        像南郭处士这样不学无术靠蒙骗混饭吃的人,骗得了一时,骗不了一世。假的就是假的,最终会因逃不过实践的检验而被揭穿伪装。我们想要成功,唯一的办法就是勤奋学习,只有练就一身真本领,才能抵挡住一切困难、挫折和考验。

        人物点评

        不会吹竽的南郭先生混在三百人的乐队中装模作样地凑数,竟然可以得到赏赐,一旦要自己凭真实本领单独演奏时,南郭先生就只好逃之夭夭了。这个寓言比喻没有真才实学的人混在行家里面充数,或是用不好的东西混在好东西里充数。南郭先生也成了滥竽充数者的代名词。

        千百年来,滥竽充数这个故事,一直被人们广为传诵。南郭处士的行为骗得了一时,却骗不了一世。强调个人应该勤学苦练,使自己具有真才实学。

        南郭先生也有很多的优点:能够毛遂自荐,主动请缨;能够在高手如林的皇家吹竽乐队中混迹,而不被识破;能够一眼看透齐宣王的喜好,冒欺君之罪,以假作真,非一般人可以想象;而后主动下台走人,又有多少人能做到呢?

        齐宣王:南郭先生之所以能留在乐队中正是因为齐宣王的识人不清。一国之君识人不清?这与他 的虚荣、好讲排场分不开。三百人的乐团,在现代也是很少的,著名乐团更是少有满足300人,即使现在人很多。无怪乎南郭先生敢“欺君”。

        齐湣王:他也同齐宣王一样,但一个一个听,势必花更多的时间在享乐,而忽视朝廷的公务。常此以往,国将不国,好一个滥竽治国!

        三百吹竽的人: 与南郭先生长期共事,必知道其不会吹竽,但从不向王汇报。典型的官官相护,明哲保身,对周围的不正之风听之任之,助长其发展,难道其中没有更多的南郭先生吗?他们对先王必是感激不尽,宣王从不管他们的能力好坏,能吹就行,不会吹也可以,宣王要的排场和热闹。对齐湣王必没好感,人人过堂,竞争压力,朝不保夕。

        揭示道理

        滥竽充数的故事告诉人们:弄虚作假是经不住时间的考验,终究会露出马脚的,一个人如果像不会吹竽的南郭先生那样,没有真本事,只靠装样子吓喝人,在别人还不了解真相的时候,能够蒙混一阵子,但是总有真相大白的一天。

        寓意:①讽刺那些没有真才实学,靠蒙混过关的人。

        ②讽刺那些虚荣,对人不加以鉴别而重用的掌权者。

滥竽充数成语故事3

        古时候,齐国的国君齐宣王爱好音乐,尤其喜欢听吹竽,手下有300个善于吹竽的乐师。齐宣王喜欢热闹,爱摆排场,总想在人前显示做国君的威严,所以每次听吹竽的时候,总是叫这300个人在一起合奏给他听。有个南郭先生听说了齐宣王的这个癖好,觉得有机可乘,是个赚钱的好机会,就跑到齐宣王那里去,吹嘘自己说:“大王啊,我是个有名的乐师,听过我吹竽的人没有不被感动的,就是鸟兽听了也会翩翩起舞,花草听了也会合着节拍颤动,我愿把我的绝技献给大王。”齐宣王听得高兴,不加考察,很痛快地收下了他,把他也编进那支300人的吹竽队中。

        这以后,南郭先生就随那300人一块儿合奏给齐宣王听,和大家一样拿优厚的薪水和丰厚的赏赐,心里得意极了。其实南郭先生撒了个弥天大谎,他压根儿就不会吹竽。每逢演奏的时候,南郭先生就捧着竽混在队伍中,人家摇晃身体他也摇晃身体,人家摆头他也摆头,脸上装出一副动情忘我的样子,看上去和别人一样吹奏得挺投入,还真瞧不出什么破绽来。南郭先生就这样靠着蒙骗混过了一天又一天,不劳而获地白拿薪水。

        可是好景不长,过了几年,爱听竽合奏的齐宣王死了,他的儿子齐湣(min)王继承了王位。齐湣王也爱听吹竽,可是他和齐宣王不一样,认为300人一块儿吹实在太吵,不如独奏来得悠扬逍遥。于是齐湣王发布了一道命令,要这300个人好好练习,作好准备,他将让它300人轮流来一个个地吹竽给他欣赏。乐师们知道命令后都积极练习,想一展身手,只有那个滥竽充数的南郭先生急得像热锅上的蚂蚁,惶惶不可终日。他想来想去,觉得这次再也混不过去了,只好连夜收拾行李逃走了。

        故事讲到这里,通常讲故事的人会分析道:像南郭先生这样不学无术靠蒙骗混饭吃的人,骗得了一时,骗不了一世。假的就是假的,最终逃不过实践的检验而被揭穿伪装。我们想要成功,唯一的办法就是勤奋学习,只有练就一身过硬的真本领,才能经受得住一切考验。

        这样的分析是对的然而我们还要考虑的是难道只有一个南郭先生是个充数的吗?齐宣王不是这样吗?他是真喜欢音乐还是喜欢热闹与排场吗?如果没有烂耳充听的齐宣王哪会有滥竽充数的南郭先生呢?没有昏庸的君主奸臣又哪会有一席之地呢!

        现在是社会主义社会,我们不提君王与大臣。我们把齐国当作一个公司,总裁要招聘员工,南郭来应聘,齐宣总裁一看这人仪表堂堂,又能说会到,写的简历有极其丰富,便任用了他。南郭时而恭维老总时而拉拢同事,随无真才识学却高官厚禄。老总裁死了新总裁上任,新总裁制定了新的工作制度,明确每个职务的责、权、利,制定了相应考核计划,实行绩效工资,可怜的南郭先生只好辞职回家了。作为一个公司,难免会有滥竽充数的员工,老板不可能让每个人去勤奋学习,作为管理者要辨别人才、使用人才,让合适得人做合适的工作,指定严谨的考核制度,这样滥竽充数的人哪有机会充呢?!一个公司的发展不在于滥竽充数的员工,更在于烂耳充听的领导啊!

        滥竽充数字面意思是说:不会吹竽的人混在吹竽的队伍里充数。比喻没有真才实学的人混在内行人之中,以次充好。

滥竽充数成语故事4

        出处

        《韩非子》。

        在战国时期,齐国有一个南郭先生,由于他不学无术,又不求上进,所以连饭都混不上了,他正在愁眉苦脸时,机会来了。

        他有一个朋友在王宫乐队里任职。齐国的国君齐宣王喜欢听吹竽,可是他不爱听独奏,偏偏要组织三百人的吹竽乐队,一齐演奏。负责乐队的官员犯愁了,因为乐队的人员没有这么多,临到要演奏时,尚缺一名乐师。

        南郭先生听说后,急忙托这个朋友找关系走后门,冒充乐师混进乐队。他拿着竽,左看右看,模仿别人的样子放在口边,煞有介事地吹奏,其实根本没有发出声音。

        竽是古代一种用竹子做成的多管乐器,有点像笙,南郭先生把它抱在面前,模样装得特别认真,一副乐师的派头,所以别人一点儿也看不出他不会吹竽。为齐宣王演奏的时刻到了,三百名乐师一同吹响竽,声音洪亮,气势很大,响彻王宫内外。齐宣王十分高兴,大喜之下,给三百名乐师很丰厚的待遇。南郭先生又惊又喜,从此不仅解决了吃饭问题,而且生活得安定富裕。就这样,他在乐队里顺利地混了许多年。

        后来齐宣王去世了,齐滑王继承了王位。这位新任的国君也很喜欢听吹竽,南郭先生听后很高兴,以为能继续混下去。谁知乐队官员去请示齐王时,这才知道齐王不喜欢听合奏,要乐师们一个一个单独演奏给他听。于是乐师们个个紧张地练习乐曲,准备在齐王面前大显身手。只有南郭先生一人惊惶失措,因为他这几年来根本连一个音也没吹奏过,这下再也无法蒙混过关了。三十六计走为上策,南郭先生只得扔下竽,偷偷地逃跑了。

        释义

        比喻没有真才实学的人混在行家里凑数。

滥竽充数成语故事5

        殿堂上,竽声袅袅,上百位乐师端坐在席上。清一色的灰色长袍,远望,好像地面腾起的青烟,伴着竽声缭绕,显得更加迷离了。发髻上的灰色头巾在风中飘动,左顾,右盼,每一位乐师都仿佛出自一人。

        乐师们手捧棕色的竽,按着竽眼儿的手指灵活地跳跃。他们鼓着腮帮儿使劲吹着,一个个陶醉地眯起眼,随着音乐节奏轻轻摇摆,完全沉浸在自己的乐声里了。

        竽声,悠扬,绵远,徘徊于雕龙画凤的梁柱之间。及至停奏,仍有余音未散,好像雨后清晨的薄雾,隐隐绰绰,不一会儿,又悄然散去。竽音,传得很远,很远……

        “好!今日乐队吹奏甚好,寡人有赏!”龙椅上的齐宣王得意地一捋胡须,挥手示意侍从打赏。“谢大王恩典!”乐师们齐刷刷低头谢恩,那架势丝毫不逊于刚才吹竽的排场。

        如长龙缓缓游过,乐师们恭恭敬敬走出殿堂,跟在最后面的南郭先生松了一口气——终于又混过一天了!从乐队长处领得赏赐,他喜滋滋地在房间里盘点着收获——五十刀形币,一匹上好的缎子,不由得飘飘然了:我真是聪明绝顶啊!明明不会吹竽,却照样拿赏钱,多亏我装得像!唉,真没办法,从小贪图享受,又没学什么真本事,要不是为了养活老婆孩子,如何会出此下策?不过,要想保住这个饭碗,老这么装下去是长久之计吗?

        忽然,窗外传来一阵细碎的脚步声,伴随着两个人低沉的争论声。南郭先生走近窗户,侧耳聆听。“队长,您是否知道,我边上那个南郭处士根本不会吹竽!”“嘘!”队长压低了声音,“我早就看出来了!”“那您就听之任之?他靠装模作样,却拿着跟我们一样的俸禄和赏钱,对其他乐师公平吗?我……我要去乐官那儿告发他!”“唉,算啦!何必砸了人家饭碗?难道你不知道大王的为人吗?想当年,要不是大王喜欢热闹,爱摆排场,总想在人前显示做国君的威严,就凭南郭那几句花言巧语如何能蒙骗他?再说了,那负责选拔的乐官早已收了南郭的贿赂,你去告发又有何用?宫里头就这风气,浑水摸鱼者又岂止南郭一人?睁只眼闭只眼算啦!”两人的脚步声渐渐远去了。

        南郭先生心里一惊,这老底子都给人家摸清了,看来情况不妙啊!可是要放弃这诱人的待遇,我岂能心甘?我又去何处谋生?他灵机一动,“吱嘎”一声打开大门,一路小跑追上前去:“二位,听说稻香村新来了一位名厨,我正想去尝尝鲜,今晚想邀请二位一同前往,请问意下如何?顺便也想讨教一下吹竽的绝技……”那满脸堆笑的殷勤让人没有理由拒绝。酒足饭饱之后,吹竽的事儿像一阵风似的飘远了……

        日子像流水,从指缝间流过。

        齐宣王驾崩,齐湣王继位。一日,湣王心血来潮,要查看宫廷的收支记录。“什么?这吹竽乐队每月要耗费黄金10万两?”他的眉头拧紧了,“寡人欲削减乐队,明天起,300名乐师一个个到寡人面前吹奏,吹得好的留下,只留100人,其他的遣散回家,自谋生路!”

        消息传来,乐师们议论纷纷。“大王英明啊!早在他当太子的时候,我就看出他是个懂音乐之人!”一位年长的乐师仰慕之色溢于言表,“他甚至还能指出我们哪儿吹得好,哪儿还有待改进!”“这300人的吹竽乐队是庞大了些,不过要裁掉200人,我们当中不是有很多人要失业了吗?”旁边一个乐师忧心忡忡。

        “你有什么要担心的?凭你的吹竽技术,一曲未了,保证龙颜大悦!不像某些人……”那位年长者说着,眼睛有意无意瞥了一眼旁边的南郭先生,“宣王在位时,只讲排场,这300人乐队鱼龙混杂,吹奏的效果只是形式整齐而已,演奏水平实在不敢恭维。长此以往,干好干坏一个样儿,俸禄赏赐一分不少,浑水摸鱼的乐师只会越来越多啊!还有谁会苦练吹竽技艺?内行看门道,现在大王让我们表演独奏,不正是选拔人才的机会吗?把那些冒牌货清理掉,只留下吹竽技艺高超者,我们乐队的演奏水平肯定会大大提升!”“是啊,大王英明!这改革措施真是妙啊!”其他乐师连声附和。

        想到大王在朝堂之上的威严神色,南郭先生不禁打了个寒战,脑门上已沁出了汗珠儿。他的腿像筛子般抖起来,再混下去的话,且不说早晚要露馅,这欺君之罪……我岂能担当?三十六计走为上……

        夜深人静之时,一个瘦小的身影翻过宫墙,抄小路朝着郊外狂奔。他的手上,还抓着那只从没吹响过的竽……

滥竽充数成语故事6

        战国时期,齐国出了一个很笨的'君主——齐宣王。他很爱听吹竽,于是下令召三百名吹竽手。有个南郭先生,家中贫困,从来不会吹竽,他听说齐宣王要召吹竽手,心花怒放:三百人一齐吹,假装岂不是易如反掌吗?我不如去混混,弄个官做,多挣点钱,回去好孝敬老母。他脑中已浮现出各种金银财宝。看着告诉他这件事的朋友,想着做官时的逍遥,南郭先生迫不及待地收拾行李,前住宫中。

        大殿之上,墙壁都是金色的,雄伟壮观,金壁辉煌。三百名吹竽手排队走上大殿,齐宣王端坐在宝座上,两旁站着仆人,四周排列着文武官员,门口站立着威风凛凛的卫兵。齐宣王脸肥肥的,眼睛小小的,一副傻乎乎的样子,全身肥得简直像个大米缸。

        南郭先生心中忐忑不安,正是:十五个吊桶打水——七上八下。但为了不让人发现,他克制住心中的紧张,装作镇定自若的样子,迈着小碎步走上大殿。

        随着齐宣王一声令下,三百名吹竽手开始演奏。南郭先生和别人一样,闭着双眼,鼓着腮帮,按着竽眼儿,摇头晃脑,一副沉醉其中的样子。可如果非常仔细地看,就能发现破绽:南郭先生只是在模仿别人罢了。因为他总是比别人慢半拍,而且腮帮是一直是鼓的,别人是一收一鼓的,南郭先生怕发出声音,被别人发现,所以才这样。演奏完了,南郭先生终于松了口气,装作镇定自若的样子走出大殿。很难看出南郭先生心中在想什么。他竟然得到了和别人一样多的俸禄,就这样混了几十年。

        齐宣王驾崩后,儿子齐湣王即位。他也喜欢听吹竽,而且又召了三百名吹竽手,但他不要六百人一齐吹,觉得那样音太杂,而要他们一个一个单独吹。南郭先生自知无法继续混下去了,只得偷偷摸黑,趁别人不注意,灰溜溜地爬狗洞溜之大吉。

        后人用“滥竽充数”一词来形容以假乱真,浑水摸鱼。我们可不能滥竽充数,要有真才实学。

滥竽充数成语故事7

        今天,偶尔在书上翻到了《滥竽充数》这篇短文,短文讲的是一个叫南郭的人,他去皇宫里吹竽,可实际上,他并不会吹,只是跟着大家一起,蒙混过关。谎言总有被揭穿的一天。不久,先皇逝世了,新皇帝很奇怪,他和先皇不一样,喜欢让大家一个一个吹给他听。南郭先生得知后,只好连夜带着钱财跑了。

        读了这个故事,我觉得很好笑,我突然想起,我也曾经经历过这样的“丑事”,那是三年级的事了,有一回,老师让我们出一板黑板报,我不懂怎么画,但又怕出丑,顾于面子,我只好不懂装懂地“指点”他们做这做那。一会儿叫他们在这边画只小鸭子,一会儿叫他们在那儿画几对海鸥,一会儿又叫他们画绿腾蔓。老师见我这么积极,就在班上表扬了我,我可高兴了!可好景不长,没过几天,学校举行了一次黑板报设计比赛,老师想到了我,她让我去比赛,我慌了,心想我只是不懂装懂而已,怎么能去参加比赛呢?那不丢脸死了。急忙随便找了个理由推辞了。

        我现在终于明白了,无论是多么美丽的谎言,无论是出于好坏,是谎言,总有被揭穿的一天。没有真本事的人,是无法承担起今后建设祖国的重任的!

滥竽充数成语故事8

        今天,我读了一个故事,名叫《滥竽充数》内容是,从前有个南郭先生,是个财迷,还爱占小便宜。听说齐宣王要开一个吹竽队,很挣钱,于是也混了进来,他从来不会吹竽,看着别人吹竽的样子(鼓着腮帮子)他也鼓着腮帮子装模做样的吹,但是他不吹出声。

        后来,齐宣王死了,他儿子齐缗王登机座垫,当了皇上,齐缗王跟他父亲很像,也很喜欢听吹竽,可是他听吹竽的方法很独特,要一个一个的跟他吹,南郭先生只好逃走了。

        读完这个故事,给我的感受很深,想到了我有一次在学习中考试中总想到总是怀着侥幸的心理想着这道题不会考,于是就不复习了。但是偏偏就考这道题,于是我就得不了高分了,爸爸妈妈回来教育我不要怀着侥幸的心理去办事,你记住,天上不会掉馅儿饼。没有那么便宜的事情。

        从此我明白了一个道理,无论做人做事都要,一步一个脚印,踏踏实实的去办事。

滥竽充数成语故事9

        今天,我读了一则故事名叫《滥竽充数》,读了之后我深有感触。

        这则故事主要讲了,古代有一种很像笙的乐器叫竽。齐宣王很爱听吹竽,而且喜欢合奏。当时,有一个不务正业的人,大家都叫他南郭先生。他虽然不会吹竽,但他听说乐队成员的待遇很好,非常羡慕。于是他设法见到了齐宣王,并对齐宣王说:他是一个了不起的乐师,没有几个人能比过他。齐宣王也没让他表演便把他编入了乐队,他从此便在乐队中装模作样吹奏,也没人发现他的问题。

        后来齐宣王去世了,他的儿子齐泯王继位。他也很喜欢听吹竽,但是必须是独奏,从此南郭先生只好悄悄的遛走了。

        我觉得我们不能像南郭先生一样不懂装懂蒙骗别人。比如数学课上,老师讲完一题后会问我们有没有听懂,有些人就像南郭先生一样没听懂确装听懂了。我们不能这样没听懂就是没听懂,老师可以再讲一次,但是如果装懂你就是在蒙骗你自己。

滥竽充数成语故事10

        拼音làn yú chōng shù

        出处齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。 《韩非子·内储说上》

        释义滥:失实的,假的。不会吹竽的人混在吹竽的队伍里充数。比喻无本领的冒充有本领,次货冒充好货。

        用法作谓语、定语;指混饭吃的人

        结构主谓式

        近义词名不副实、掩人耳目、鱼目混珠

        反义词货真价实、名副其实

        同韵词三薰三沐、义夫节妇、三翻四覆、连类比物、乘隙而入、动心娱目、骈首就戮、临危不顾、丑类恶物、贪位慕禄、......

        年代古代

        谜语南廓先生吹竽

        邂逅语南郭先生吹竽;红薯粉掺在藕粉里

        成语故事战国时期,齐国的国王非常喜欢听吹竽合奏,好吃懒做的南郭先生想办法混进了乐队,他不懂装懂、摇头晃脑,装出一幅行家的样子。不久老国王死后,新国王喜欢听吹竽独奏,南郭先生这下心虚了,害怕会露馅就连夜逃出了皇宫

        成语示例言调整人事,滥竽充数,依然如故。 邹韬奋《抗战以来》二七

        成语造举

        ◎ 众多絮棉制品经营者纷纷抢滩这一领域,其中不乏假冒伪劣产品鱼目混珠,滥竽充数。

        ◎ 上海几万支大大小小的装潢队伍,约占95%以上是外省民工,其中90%的人员没有装修专业技术工程证,另有20%~30%的人员更是滥竽充数,仅仅在建筑队里干过几天小工,是铺盖随身带、居无定所的"三无"盲流人员。

        ◎ 以《滥竽充数》一课为例,用逆向思维方式会得出:南郭先生虽不懂装懂,但不是执迷不悟,"逃之夭夭"就是其醒悟的开端,南郭先生也有自知之明。

        ◎ 这样经过层层筛选、考核,最后招聘的人,自然是有真才实学的佼佼者,非但滥竽充数者不能混入,就是低能者也休想侥幸取胜。

       今天的讨论已经涵盖了“成语故事带拼音版”的各个方面。我希望您能够从中获得所需的信息,并利用这些知识在将来的学习和生活中取得更好的成果。如果您有任何问题或需要进一步的讨论,请随时告诉我。